PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Badania i pomiary
w środowisku pracy

Czytaj więcej

Analiza próbek

Czytaj więcej

Ponad 30 lat doświadczenia

Czytaj więcej

Badania w środowisku ogólnym

Pobierz zakres akredytacji: pobierz (plik PDF)
 
Akredytacja Pracowni Ochrony Środowiska Techno-Service S.A. na wykonywanie badań w środowisku ogólnym  obejmuje swoim zakresem:
 • pobieranie próbek powietrza w celu oznaczania respirabilnych włókien azbestu
 • oznaczanie zawartości związków organicznych z próbek gazów odlotowych
- aceton
- acetonitryl
- butan-1-ol
- butan-2-on (metyloetyloketon)
- 2-butoksyetanol
- 2-(2-butoksyetoksy)etanol  
- benzen
- cykloheksanon
- chlorobenzen
- chloroform
- dekan
- dichlorometan
- dodekan
- etanol
- eter dietylowy
- etylobenzen
- 2-etoksyetanol
- fenol
- formaldehyd
- heksan
- heptan
- o-krezol
- m-krezol
- p-krezol
- o-ksylen
- m-ksylen
- p-ksylen
- kumen (2-fenylopropan, izopropylobenzen)
- kwas octowy
- metakrylan butylu
- metakrylan metylu
- metanol
- 2-metoksyetanol
- 1-metoksypropan-2-ol
- metylocykloheksan
- 1-metylo-2-pirolidon 
- 2-metylopropan-1-ol
- 4-metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon)
- nonan
- octan 2-butoksyetylu
- octan 2-etoksyetylu
- octan izobutylu
- octan izopropylu
- octan 2-metoksyetylu
- octan 2-metoksy-1-metyloetylu
- octan butylu
- octan etylu
- octan metylu
- octan propylu
- octan winylu
- oktan
- pentan
- propan-1-ol
- propan-2-ol (alkohol izopropylowy)
- propylobenzen
- styren
- tetrachlorek węgla
- tetrachloroeten
- trichloroeten
- tridekan
- toluen
- 1,2,3-trimetylobenzen
- 1,2,4-trimetylobenzen
- 1,3,5-trimetylobenzen
- undekan
 •  oznaczanie zawartości substancji nieorganicznych z próbek gazów odlotowych
- amoniak
- siarkowodór
 • hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych

Aktualności • Zakup wyposażenia do laboratorium Pracowni Ochrony Środowiska "Techno-Service" S.A.

  Czytaj więcej
 • Pracownia wykonuje badania niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach.

  Czytaj więcej
 • Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

  Czytaj więcej

Współpraca:

Copyright 2018 Techno-Service Polityka Prywatności