PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Badania i pomiary
w środowisku pracy

Czytaj więcej

Analiza próbek

Czytaj więcej

Ponad 30 lat doświadczenia

Czytaj więcej

Badania powietrza

  • substancje chemiczne wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia, dla których określono dopuszczalne stężenia zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia
    i Opieki Społecznej (M.P. Nr 19 z dnia 22.03.1996r., poz. 231)
- akrylonitryl
- amoniak
- benzen
- butan-1-ol
- chlorobenzen
- chlorofenole (bez pentachlorofenolu)
- chloronaftaleny
- cykloheksan
- cykloheksanon
- dichlorobenzen
- etylobenzen
- fenol
- formaldehyd
- glikol etylenowy
- krezol - mieszanina izomerów (o-krezol, m-krezol, p-krezol)
- ksylen - mieszanina izomerów (o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen)
- naftalen
- octan butylu
- octan etylu
- octan winylu
- ozon
- styren
- tlenek węgla
- toluen
 
  • substancje chemiczne, dla których w polskich przepisach prawnych nie określono dopuszczalnych stężeń w powietrzu pomieszczeń
- aceton
- acetonitryl
- butan-2-on (metyloetyloketon)
- 2-butoksyetanol
- chloroeten
- chloroform
- dekan
- dichlorometan
- disiarczek węgla
- dodekan
- etanol
- eter dietylowy
- 2-etoksyetanol
- heksan (n-heksan)
- heksanu izomery acykliczne nasycone (2,2-dimetylobutan;
  2,3-dimetylobutan + 2-metylopentan (jako suma); 3-metylopentan)
- heptan
- 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol diacetonowy)
- izopropylobenzen (kumen)
- kwas fosforowy
- kwas octowy
- metakrylan butylu
- metakrylan metylu
- metanol
- 2-metoksyetanol
- 1-metoksypropan-2-ol
- 2-metylopropan-1-ol
- 4-metylopentan- 2-on (metyloizobutyloketon)
- nonan
- octan 2-butoksyetylu
- octan 2-etoksyetylu
- octan izopropylu
- octan 2-metoksyetylu
- octan 2-metoksy-1-metyloetylu
- octan metylu
- octan propylu
- oktan
- pentan
- propan-1-ol
- propan-2-ol (alkohol izopropylowy)
- propylobenzen
- tetrachlorek węgla
- tetrachloroeten
- tlenek etylenu (epoksyetan)
- trichloroeten
- tridekan
- trimetylobenzen - mieszanina izomerów  (1,2,3-trimetylobenzen,
  1,2,4- trimetylobenzen, 1,3,5-trimetylobenzen)
- undekan

Aktualności

  • Pracownia wykonuje badania niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach.

    Czytaj więcej
  • Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

    Czytaj więcej

Współpraca:

Copyright 2018 Techno-Service Polityka Prywatności